Res tryggt

Resevillkor

Allmänna villkor för paketresor

Nedan beskrivs utdrag ur paketreselagen som är viktiga att känna till för dig som konsument och våra skyldigheter som bussresearrangör gentemot dig som resenär.

1. Avtalet
# Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än arrangören.

# Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

2. Betalning av priset för resan
# Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

# Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat särskilt överenskommit.

3. Resenärens rätt till avbeställning av resan.
# Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan skall resenären erlägga 5 % av resans pris enligt lag.

# Vid avbeställning senare än 30 dagar men tidigare än 14 dagar före avresan skall resenären erlägga 15 % av resans pris.

# Vid avbeställning senare än 14 dagar men tidigare än 24 timmar före avresan skall resenären erlägga 50% av resans pris.

# Sker avbeställning inom 24 timmar före avresan skall resenären betala hela resans pris.

# Vid avbeställning på grund av sjukdom inom 30 dagar från avresa hänvisar vi till resenärens egen hemförsäkring i fråga om ersättning.

4. Ändring av pris. (Vi reserverar oss för eventuella prishöjningar)
# Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för parterna får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningar om dessa beror på: Ändringar i transportkostnader, ändringar i skatter, tullar etc., ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.

# Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före avresa.

6. Resenärens ansvar under resan
# Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledare.

# Innan avtal sluts skall arrangören på lämpligt sätt informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir
tillämpliga under resan samt om vad som gäller i fråga om pass och visum.

# Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formliteter för resans genomförande, som tex. innehav av giltigt pass, vaccinationer, försäkringar etc. Konsumentverket har tillsyn över att researrangörer följer paketreselagen. Paketreselagen i sin helhet finner du på riksdagens webbsida.

Trevlig resa!

Resenärsinformation

Här finns paketreselagen som vi hänvisar till i våra resevillkor för paketresor:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-19921672-om-paketresor_sfs-1992-1672/

Vi ställer lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet, om det kan du läsa mer här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Resegarantilag-1972204_sfs-1972-204/

Fr.o.m. 2018-05-25 uppdaterar vi våra resenärsvillkor i och med att GDPR träder i kraft. För dig som resenär hos oss innebär detta följande;

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan finner du information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

Typ av personuppgifter vi samlar in;
Kontaktuppgifter
När du blir kund hos oss samlar vi in kontaktuppgifter i form av namn, adress, e-postadress, telefonnummer samt födelseår, i vissa fall kopia på ditt pass.
För att kunna genomföra exempelvis flygresa ur vårt produktregister krävs födelsedata och i vissa fall personnummer.

Information om dina tjänster
Vi sparar även data om vilka av våra tjänster du beställer och använder samt på vilket sätt du använder dem.

Kundtjänstärenden
När du kontaktar vår kundtjänst samlar vi in den information du uppger till oss för att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa dig med ditt ärende.

Det här använder vi personuppgifter till;
Tillhandahållande av tjänster:
Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund och för att hantera och leverera de tjänster du beställt. Samt personuppgifter som krävs för att hantera dokumentation inför, under och efter din resa samt för att hantera fakturering och betalning av de tjänster du nyttjar.

Kommunikation och support:
Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakt med oss för att kunna ge dig bättre support och service. Vi använder dina kontaktuppgifter och information om vilka tjänster du använder som grund för fakturor, nyhetsbrev, viktig information om dina tjänster, erbjudanden och tips om hur du kan använda våra tjänster.

Utveckling av våra tjänster och produkter:
Vi behandlar personuppgifter kring hur du använder våra tjänster samt från kontakt med oss som underlag för att förbättra din upplevelse specifikt och våra tjänster generellt.

Marknadsföring:
För att kunna marknadsföra relevanta produkter och tjänster till dig efter dina behov behandlar vi personuppgifter om vilka tjänster du använder och hur du använder dem.

Säkerhet och förhindrande av missbruk:
Vi behandlar personuppgifter i syfte att upptäcka och förhindra missbruk av våra tjänster, bedrägerier eller andra lagbrott, samt användning av våra tjänster som strider mot våra villkor.

Lagstadgade skyldigheter:
Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer.

Så här länge sparar vi personuppgifter:
Vi sparar personuppgifter i upp till två år efter ditt senaste användande av våra tjänster.

Till vem lämnar vi ut personuppgifter:
Vi eftersträvar att aldrig dela mer personuppgifter än absolut nödvändigt med respektive partner.
I marknadsförings- och analyssyfte kan vi komma att dela analysdata via tredjepartscookie. Vi kan även dela kontaktuppgifter till massutskicksverktyg i syfte att leverera bokningsbekräftelser, nyhetsbrev, erbjudanden och viktiga meddelanden om din tjänst.
Vi delar personuppgifter med av oss godkänd underleverantör med vilken vi upprättat personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar våra tillhandahavanden med personuppgifter. Detta för att kunna ställa ut exempelvis flygbiljetter, resebekräftelser etc.

I syfte att ta betalt för våra tjänster delar vi de data som krävs för att genomföra betalningen eller återbetalningen ifråga. Det kan röra sig om uppgifter för att genomföra en kortbetalning, kontrollera äktheten i personuppgifter som anges vid beställning, skicka en pappersfaktura eller göra manuella återbetalningar via konto etc.

På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa uppgifter till t.ex. Polismyndighet eller liknande.

Så här skyddar vi dina personuppgifter:
Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt.

Personuppgiftsansvarig är Tomas Buss
Vi upprättar personuppgiftsbiträdesavtal med berörda parter vilket reglerar våra förehavanden kring personuppgifter som lämnas till annan part.
Vi har upprättade rutiner för bland annat:
– Informationssäkerhet
– Incidenthanterng
– Riskanalys
– Uppdateringar
– Konfiguration och hantering av enheter
– Kontorets hantering
– Upplärning och utbildning

Du bestämmer över dina personuppgifter
Du bestämmer över dina personuppgifter. Det vill säga att du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner. Du kan återkalla sitt samtycke när du önskar.
Vänligen observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kan det innebära att vi inte kan leverera alla våra tjänster till dig.

Så här behandlar vi dina personuppgifter när du inte längre är kund.
När du önskar att vi tar bort dina uppgifter alternativt varit inaktiv kund i mer än två år tar vi bort alla de personuppgifter där det inte längre finns syfte för fortsatt behandling.

Det som bland annat tas bort är dina…
– namn och kontaktuppgifter på bokningar.
– e-post eller telefonnummer i vår historik på skickade bokningsbekräftelser.

Bland det som inte tas bort finns bland annat:
– Data som krävs enligt bokföringslagen.
– Data om bokningars resesträckor och bokningsdatum.

Har du frågor om ovanstående?
Varmt välkommen att kontakta dataskyddsombud hos oss
Elisabet Angelin
elisabet@tomasbuss.se
Telefon 0485 – 732 85

Rulla till toppen